Regulamin Strzelnicy Playground

Niniejszy regulamin zatwierdzony został przez UM Gdynia.

Regulamin i godziny otwarcia

7 dni w tygodniu: od 10:00 do 18:00
Na obiekcie do karabinków ( amunicja pośrednia ) i karabinów ( amunicja karabinowa) wymagamy stosowania urządzeń wylotowych ( tłumików ). Nie wymagamy urządzeń wylotowych ( tłumików ) do pistoletów, pistoletów maszynowych, strzelby i karabinków bocznego zapłonu.

Ktoś strzela z Twojej broni? Musisz mieć prowadzącego strzelanie.

01.

Broń palna

kaliber pośredni oraz karabinowy tylko przy wykorzystaniu tłumika. Czyli pistolety i strzelby strzelają bez tłumika.

02.

Broń czarnoprochowa

strzelcy czarnoprochowi mile widziani.

03.

Tłumiki

w kolejnych tygodniach do wynajęcia na strzelnicy pojawią się różne tłumiki pasujące do różnych urządzeń wylotowych.

04.

Płatności

płatność możliwa kartą i gotówką.

Warunki korzystania ze strzelnicy.

Zajęcia i treningi strzeleckie mogą odbywać się na Strzelnicy PLAYGROUND tylko za zgodą podmiotu zarządzającego lub operującego oraz po przedstawieniu odpowiednich uprawnień tj. prowadzącego strzelanie i uprawnień instruktora strzelectwa w przypadku instruktorów. Podmiot zarządzający oraz operator obiektu mają prawo do odmówienia wstępu na obiekt PLAYGROUND wybranym osobom, bez podania wyraźnego powodu, jeśli zajdzie jakakolwiek wątpliwość w kwestii bezpieczeństwa i praworządności danego odwiedzającego.

Podczas prowadzenia zajęć strzeleckich odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia ponosi Prowadzący Strzelanie.

Prowadzący Strzelanie – osoba, która odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania oraz udzielania pomocy medycznej w jednostkach organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Więziennej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Ligi Obrony Kraju lub Polskiego Związku Łowieckiego.

Prowadzący Strzelanie:
 • odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 • wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
 • prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
 1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
 2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
 3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

Na strzelnicy zabrania się:
 • osobom towarzyszącym, użytkownikom strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
 • używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 • spożywania alkoholu lub używania środków odurzających, oraz przebywania na jej terenie osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:
 1. regulamin strzelnicy
 2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem: stanowisk strzeleckich, punktu sanitarnego,
 • dróg ewakuacji,
 • miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
 • wykaz sygnałów i telefonów alarmowych,
 • informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej

Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelania lub trening strzelecki, albo samodzielnie korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Sposób obchodzenia się z bronią
 • Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni jeśli tak stanowi regulamin zawodów.
 • Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym i tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 • Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz, bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 • Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 • Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 • Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komorą nabojową.
 • Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

Sposób zachowywania się osób przebywających na strzelnicy
 • Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
 • Zabrania się wchodzenia przed stanowiska strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 • Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać zaleceń dotyczących postaw strzeleckich.
 • Po komendzie „STOP” wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, każdy strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
 • Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 • Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 • Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.